2017. február 20., hétfő

Pályázati támogatás

Felhívás
A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége (International Association of Hydrogeologist, IAH) Magyar Nemzeti Tagozata (MNT) pályázatot hirdet az IAH 44. Kongresszusán diákok részvételének támogatására.
A kongresszus helyszíne: Dubrovnik, Horvátország
Időpontja: 2017. szeptember 25-29.
További információk itt találhatók: http://iah2017.org/
A támogatásra magyarországi oktatási intézményben tanuló diákok pályázhatnak az IAH Kongresszuson a 250 EUR részvételi díj kifizetésére.
A támogatásra pályázni az IAH Kongresszusra előadással történő jelentkezéshez szükséges előadás kivonat (Abstract), rövid önéletrajz és motiváció megküldésével lehet 2017. március 15-ig, cím: tahy.agnes@ovf.hu
Abstract sablon innen letölthető
Az Abstract-ot angol nyelven a Kongresszus szervezői által megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni (lásd a felhívás mellékletét). Az önéletrajz és motiváció leírása magyar, vagy angol nyelvű is lehet. Az önéletrajzban elérhetőség szerepeltetése, a dolgozatnál az előadó megjelölése szükséges!
A támogatásról - legfeljebb 2 diák részére - az IAH MNT vezetősége dönt a megküldött előadás kivonat és a pályázó motivációjának leírása alapján. A döntésről minden pályázót 2017. március 22-ig értesítünk.
Előnyt élvez az a dolgozat, amelyik illeszkedik a Kongresszuson megrendezésre kerülő „3rd IAH Central-European Groundwater” című regionális konferencia témájához: „Sustainable management of groundwater resources in Central Europe (CE)”
Előnyt élvez az a diák, aki tagja az IAH-nak.
Több szerzős dolgozat esetében csak 1 főt, az előadót, támogatja az IAH MNT.
Tahy Ágnes
IAH MNT elnöke, az IAH MNT Vezetősége megbízásából

2017. február 16., csütörtök

Egyetemi oktatás

Agyag és agyagásványtan témaköröket is tárgyaló egyetemi tantárgyak felmérése – agyagtudományi tárgyak (egyetemközi) fejlesztése céljából

Tisztelt Kolléga!

Az alábbi űrlappal a Magyarhoni Földtani Társulat Agyagásványtani Szakosztálya az agyagokat és agyagásványokat is tárgyaló egyetemi tantárgyakat szeretné felmérni, hogy képet alkothasson róla, mit tanítanak ma agyagokról Magyarországon, vannak-e hiányosan képviselt témák.

Az adatok begyűjtése és feldolgozása után felmérjük, van-e igény új, akár egyetemközi tantárgyak kidolgozására, az újra szerveződő BSc és MSc, PhD képzések kínálatának bővítésére.

A tantárgyanként kitöltött adatlapokat (egyetemenként / oktatónként akár egy fájlban) február 20-ig várjuk a celadonite@gmail.com címre, az eredményeket, az összes érintett felsőoktatási intézmény bevonásával egy Agyagásványtani Szakosztály előadóülésen vitatjuk majd meg, előreláthatóan március 6-án, hétfőn, az ELTE TTK Ásványtani Tanszékén.

Kérjük, ha úgy érzi, környezetében van olyan kolléga, akit érint a felmérés, de nem szerepelt a címlistán, juttassa el neki is a felhívásunkat, és gondoljanak a meghívott, külső előadókra is!

Kérjük, ha nincs ideje, de tudja, hogy oktatási intézménye releváns tantárgyi adatlapjai elérhetők a weben, azt is jelezze felénk.

Kérdéseit, észrevételeit örömmel vesszük!
Együttműködését előre is köszönjük!
Jó szerencsét!

Kristály Ferenc                              Harman-Tóth Erzsébet
titkár                                              elnök
Agyagásványtani Szakosztály       MFT Agyagásványtani Szakosztály
kristalyf@gmail.com                     celadonite@gmail.com
                                                       06-20-9120163
————————————————————————————
ŰRLAP
Tantárgy neve:

Oktatási intézmény:

Oktatója / oktatói (kérjük, jelölje, ha nem intézményi állományban van, hanem szerződéssel vagy más módon látja el feladatát):

Típusa (1): előadás / gyakorlat / laborgyakorlat (a megfelelő aláhúzandó)
Típusa (2): kötelező / szakirányon kötelező / választható (a megfelelő aláhúzandó)
Óraszáma:
Kreditértéke:
Képzési szint: B.Sc. / M.Sc. / Ph.D. (a megfelelő(k) aláhúzandó(k))

Mely szak(ok) számára indítják:

Ajánlott félév (ha van, B.Sc.: 1-6, M.Sc. 7-10, Ph.D. 11-16):
Mely félévben indul? tavaszi / őszi / mindkettő (a megfelelő aláhúzandó)

Kötelező / ajánlott előzménytárgyak:

Az agyagtudományok tárgyalt témakörei az adott tárgy tematikájában:

Az agyagtudományok időbeni részaránya a tantárgyban (%):

Igény esetén indul-e a tárgy idegen nyelven (elsősorban angolul) is?

Ha igen, mi a tárgy neve az oktatás nyelvén?

Van-e oktatási segédanyag, s ha igen, milyen? (pl. saját ppt, saját fejlesztésű e-tankönyv, egyetemi jegyzet, stb.)

A tárggyal kapcsolatban további felvilágosítást adó személy neve:
elérghetősége (e-mail / mobil):

2017. február 14., kedd

Földessy János 70.

Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) Északmagyarországi Szervezete
Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság (MTA MAB) Földtani Munkabizottsága
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara (ME MFK)
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Egyetemi Osztálya
MEGHÍVÓ

Ünnepi ülés Földessy János 70. születésnapja tiszteletére

2017. február 24. (péntek) 10.00 óra
MTA Miskolci Területi Bizottság Székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.)

Program:

Szűcs Péter (ME MFK, dékán): Köszöntő a Miskolci Egyetem és az MTA MAB nevében
Huszár László (OMBKE, alelnök): Köszöntő az OMBKE nevében
Baksa Csaba (MFT, elnök): Köszöntő az MFT nevében, valamint személyesen: Egy érces harcostárs visszaemlékezései
Zelenka Tibor: A recski kezdetek
Bucsi Szabó László: „Embertelen körülmények között dolgoznak a szakértők” – Kubában
Szebényi Géza: „Mint hal a vízben” – A recski érckutatások egy tettestárs szemével
Komlóssy György: Nem mind arany, ami fénylik
Bőhm József: „Vezess új utakra Lucifer” – Feladatok és kihívások a Miskolci Egyetemen
Hartai Éva: Nemzetközi porondon: Telkibányától a H2020 projektekig
Zajzon Norbert – Gombkötő Imre: Kutakodás a szemetes ládában: a CriticEl projekt

Az előadóülést fogadás követi az MTA MAB Székház alagsorában.

Mindenkit szeretettel várunk!

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött

Részvételi szándékát kérjük február 14-ig jelezze Móricz Ferencnél a moriczferi@gmail.com email címen, vagy a (46) 565-111/1923-as telefonszámon.

Gyorsulva táguló Univerzum

Az ELTE kutatói a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters rangos nemzetközi csillagászati folyóiratban jelentették meg legújabb eredményeiket, melyek szerint sötét energia nélkül is meg lehet magyarázni az Univerzum gyorsuló tágulását.

Tudományos háttér
Az Univerzum 13,7 milliárd évvel ezelőtt, az Ősrobbanás során keletkezett, és azóta folyamatosan tágul. A tágulás fő bizonyítéka a megfigyeléseken alapuló Hubble-törvény, mely kimondja, hogy minél távolabb van tőlünk egy galaxis, annál nagyobb a látszólagos távolodási sebessége, azaz színképvonalai annál inkább a vörös felé tolódnak el. A galaxisok egymástól való távolodásáért nem a galaxisok saját mozgása, hanem az Univerzum tágulása felelős.
Távcsöveinkkel az elektromágneses sugárzás különböző tartományaiban kémleljük az eget, így közvetlenül csak a galaxisokat alkotó csillagok és egyéb fénylő objektumok, illetve a fényt elnyelő gáz- és porfelhők figyelhetők meg. A galaxisok mozgásának pontos feltérképezéséből és az Univerzum kezdetéről származó kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás megfigyeléseiből tudjuk, hogy a hagyományos anyagfajták mellett léteznie kell az ún. sötét anyagnak, mely csak a gravitációs kölcsönhatásban vesz részt, vagyis fényt nem bocsát ki és nem nyel el, következésképpen csak gravitációs hatásán keresztül detektálható.
Az anyag mozgását nagy távolságokon számottevően befolyásolni képes egyedüli erő a gravitáció, így a galaxisok mozgását is szinte kizárólag a gravitáció határozza meg. Az általános relativitáselmélet keretei között a gravitációt (azaz a tér görbületét), valamint az anyag mozgását és a tér tágulását az Einstein-egyenletek írják le. Szemléletesen fogalmazva: a tér megmondja az anyagnak, hogyan mozogjon, az anyag pedig meghatározza, hogy a tér hogyan görbüljön. Az Einstein-egyenleteket a teljes Univerzumra alkalmazva olyan matematikai egyenletekre jutunk, melyekből kiszámítható a tér tágulási üteme. Az egyenletek alapján a galaxisok egymástól való távolodási sebessége idővel csökkenhet vagy nőhet, attól függően, hogy mennyi az Univerzumban található, tömegvonzással kölcsönható anyag mennyisége, illetve hogy létezik-e a taszító jellegű, a tágulást gyorsítani képes sötét energia. Többféle kozmológiai modell létezik, melyek első sorban abban különböznek egymástól, hogy a különböző anyag- és energiafajták milyen eloszlását feltételezik. A modellek paraméterei csillagászati megfigyelések alapján határozhatók meg, és a valóságot legpontosabban leíró modell az egyre precízebb mérések alapján választható ki.
A korai Univerzumot kitöltő hagyományos és sötét anyag kezdetben szinte teljesen egyenletes eloszlású volt, de a gravitáció hatására idővel csomósodni kezdett, és létrejöttek a csillagok, valamint az azokból felépülő galaxisok. Nagyobb skálán tekintve a galaxisok nem egyenletesen töltik ki a teret, hanem habszerű szerkezetet alkotnak: a buborékok közti falakba, hosszú elnyúlt szálakba, ún. filamentumokba és halmazokba csoportosulnak. A buborékos szerkezet hatalmas üregeiben szinte alig található galaxis. Az Univerzum nagy skálás szerkezetét a 2000-es évek óta ismerjük részletesen; a galaxisok eloszlásának háromdimenziós feltérképezésében az ELTE kutatói is fontos szerepet játszottak.

nodarkenergy
A galaxisok eloszlása az Univerzum egy szeletében a Sloan Digitális Égtérképezés észlelései alapján (jobbra), illetve az anyageloszlás modellezése N-test szimulációval (balra).

Sajnos az Einstein-egyenletek általános esetben egzaktul nem oldhatók meg, ezért a kozmológusok közelítéseket alkalmaznak. A legáltalánosabban használt közelítés, azaz a kozmológia standard modellje szerint az Univerzum a galaxisok méretét jóval meghaladó távolságskálákon homogénnek és izotrópnak tekinthető, azaz a teret kitöltő anyag eloszlása minden irányban egyenletes. Ezzel az egyszerűsítéssel élve már létezik az Einsten-egyenleteknek olyan egzakt matematikai megoldása, az ún. Friedmann-egyenlet, mely megadja a tér tágulásának ütemét az idő függvényében. Bár ez az egyszerűsített kozmológiai modell a kezdeti mérések alapján meg is egyezett a megfigyelésekkel, a 2000-es évek elején szupernóvák fényességének észlelései alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az Univerzum egyre gyorsuló ütemben tágul, mely a homogén és izotróp modell alapján csak úgy volt magyarázható, hogy bevezették a teret egyenletesen kitöltő, a gravitációval ellentétes hatású, taszító jellegű sötét energiát. A legutóbbi kozmológiai megfigyelések alapján a sötét energia az Univerzum jelenlegi teljes energiaháztartásához (beleértve a teljes tömeget is a nevezetes E=mc2 képlet értelmében) 68%-kal járul hozzá. A gyorsuló tágulás távoli szupernóvákon alapuló felfedezését 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazták, de a magyarázatként feltételezett sötét energia mibenlétéről máig semmit sem tudunk. Nagy probléma, hogy földi laboratóriumokban a titokzatos energiának eddig semmi nyomát nem találták, és a rá vonatkozó részecskefizikai elméletek is egymásnak ellentmondóak.
Új kutatási eredmények
Az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékén dolgozó Rácz Gábor és Beck Róbert PhD hallgatók Dobos Lászlóval, Csabai Istvánnal és a valamikor szintén az ELTE-n végzett, jelenleg a University of Hawaii-on professzor Szapudi Istvánnal közösen megkérdőjelezték, hogy létezik-e egyáltalán a sötét energia, és felvetették, hogy talán más módon is magyarázható az Univerzum gyorsuló tágulása. Feltevésük szerint a problémát a standard kozmológia azon közelítése okozza, mely figyelmen kívül hagyja az Univerzumban szemmel láthatóan jelen levő struktúrákat. Nem mindegy ugyanis, hogy az Univerzum anyagának a tér teljes egészére vonatkoztatott átlagsűrűsége szerint meghatározott módon tágul, vagy a tágulás léptékét alapvetően a lokális struktúrák sűrűsége határozza meg, és a megfigyelések során a különböző térrészek más-más léptékű tágulásának átlagát észleljük. A kutatók egy számítógépes szimulációt (ún. N-test szimulációt) készítettek, melyben sok millió tömeggel rendelkező sötétanyag-részecske eloszlását és gravitációs kölcsönhatását modellezték. A szimuláció segítségével rekonstruálták az Univerzum fejlődését, az anyag kezdeti csomósodását és a nagy léptékű struktúrák kialakulását. Vizsgálataik során kimutatták, hogy ha a tér tágulásának meghatározásakor átlagos sűrűséggel − azaz egyenletes anyageloszlással − számolnak, akkor, más kutatók eredményeivel egyező módon, csak a sötét energia bevezetésével hozhatók összhangba a szimuláció eredményei a csillagászati észlelésekkel. Amennyiben viszont figyelembe vették, hogy a különböző sűrűségű térrészek különbözőképpen, mintegy mini-univerzumokként, egymástól eltérő módon tágulnak, akkor a sötét energia bevezetése nélkül is rekonstruálni tudták a megfigyeléseket, azaz a Univerzum gyorsuló tágulását.
Habár a standard kozmológia és az ELTE kutatóinak új elmélete egyaránt jó magyarázatot nyújt az eddigi kozmológiai megfigyelések nagy részére, bizonyos esetekben az új modell pontosabban egyezik a mérésekkel. A kutatók azt remélik, hogy a szimuláció továbbfejlesztésével és a közeljövőben elvégzendő precízebb mérések segítségével az új modell még jobban alátámasztható lesz, és teljes egészében kizárhatóvá válik a sötét energia létezése.

Forrás: Rácz G. és mtsai., MNRAS Letters, megjelenés alatt (preprint: arXiv.org:1607.08797)
Forrás: http://www.csillagaszat.hu/hirek/sotet-energia-nelkul-is-megertheto-az-univerzum-gyorsulo-tagulasa/

2017. február 11., szombat

II. Térinformatikai Workshop

A DOSz Földtudományok Osztálya szeretettel vár mindenkit a Miskolci Egyetemen megrendezendő II. Térinformatikai workshopján, 2017. március 3-án és 4-én, 10-órai kezdettel.

Helyszín: Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézet XIII. előadó (A/III. épület, 3. emelet)

A workshop programja:

Dr. Biró Lóránt - Fúrómagok komplex térinformatikai feldolgozása
Dr. Mádai Viktor - Szénhidrogén érési folyamatok modellezése
Dr. Szalontai Lajos - Napenergia potenciál vizsgálatok a térinformatika segítségével
Ifj. Kasó Attila - AutoCAD alapismeretek
Kiss Levente - Ipari baleset okozta légszennyezés terjedésének modellezése
Nádasi Endre, Abordán Armand - A Techlog szoftver alkalmazása a mélyfúrási geofizikai szelvényértelmezésben
Pecsmány Péter - A Bükkalja felszínalaktani kutatása digitális domborzatelemzési módszerek segítségével
Szigeti Csaba - Adaptív térképek szerkesztése open-source eszközökkel
Tompa Richárd - Klasszikus mindenesek és célszoftverek a bányászatban

A rendezvényre regisztrálni az esemény facebook oldalán lehet: https://www.facebook.com/events/257315714707470/ a felmerülő kérdéseket pedig az askprz@uni-miskolc.hu címre várjuk.


Milyen a jó kutató?

Ajánljuk mindenki figyelmébe a következő előadást:
Szeretettel meghívjuk Prof. Dr. Szántay Csaba (az MTA doktora, egyetemi magántanár, Richter Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási osztály) előadására a Kémia Doktori Iskola szervezésében, amelynek címe:
Milyen a jó kutató? Ahogy a munkaerőpiac látja
Az előadás helyszíne: ELTE TTK Északi épület 062. terem
Időpont: 2017. február 16. 15:00
Az előadás összefoglalója:
A kérdés, hogy miben rejlik a sikeres kutatók „tehetségének” titka, talán minden potenciális vagy már praktizáló kutatót, illetve a kutatói életpályával kacérkodó diákokat oktató tanárt foglalkoztat.
Ezzel kapcsolatban számos járulékos kérdés is felvethető, egyéni és rendszerszinten egyaránt:
- Milyen kutatói kompetenciákra van szükség a munkaerőpiacon?
- Milyen előnyöket jelent (ha jelent) a PhD megszerzése?
- Pontosan mi is PhD képzés célja ilyen szempontból?
- Elég „tehetséges” vagyok-e a sikeres kutatói életpályához?
- Pontosan milyen felkészültségű és egyéb kompetenciákkal bíró kutatókra vagy pályakezdőkre van szüksége egy kutatóhelynek (az ipari, illetve akadémiai szférában)?
- Vajon megfelelő oktatást nyújt-e ebből a szempontból az egyetem?
- Mi kell egy sikeres kutatói állásinterjúhoz?
Bár az ilyen és ehhez hasonló kérdések igencsak súlyosak, tudatos átgondolásuk, elemzésük meglehetősen hiányos az érintett egyének és intézmények részéről egyaránt. Továbbá számos olyan sztereotípia és mítosz uralkodik a kutatói „tehetség” fogalma kapcsán, aminek komoly elvi és gyakorlati következményei vannak e kérdések vonatkozásában. Az előadás igyekszik ezt a problémakört feszegetni, és több évtizednyi alkalmazott és eredeti kutatási tapasztalatból kiindulva talán meglepő, és remélhetően inspiráló megvilágításba helyezni a „titkot” - ezen keresztül pedig válaszokat adni a fenti kérdésekre.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

2017. február 3., péntek

Ifjú Szakemberek Ankétja

Tisztelt Tagtársaink!

A Magyar Geofizikusok Egyesületének Ifjúsági Bizottsága és a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Bizottsága 2017. március 31. - április 1-jén Kaposváron, a Kapos Hotel épületében rendezi meg hagyományos közös konferenciáját, az

Ifjú Szakemberek Ankétját.
Az idei rendezvény előadásait 35 év alatti geológus és geofizikus előadóknak és társszerzőiknek három kategóriában hirdetjük meg:
- elméleti,
- gyakorlati,
- poszter szekcióban.

Előadások
- Időtartama: 15 perc (vita az előadói blokkok végén).
- A bemutatók nyelve angol.
- Az előadások angol, illetve magyar nyelven egyaránt megtarthatók.
- Projektort és laptopot biztosítunk.
- Az előadások nyilvánosak.

Poszterek
- Mérete: 150 cm (magas) x 90 cm (széles).
- A poszterek szövege angol nyelvű.
- Poszter helyet biztosítunk.
- Bemutatásuk a szokott módon, 2 részletben zajlik majd:
      - 3 perces összefoglaló (magyarul vagy angolul, maximum 3 angol
         nyelvű diával),
      - poszter szekcióban kötetlenül.

Előadás/poszter tartalmi kivonatok
Angol nyelven, terjedelme maximum 700 szó (az ezt meghaladó kivonatokat átszerkesztjük). Az előadások/poszterek tartalmi kivonatát kérjük határidőre a http://www.isza.hu lapon keresztül feltölteni, ahol a benyújtandó absztrakt formai követelménye is megtalálható. (Eloadok_neve.doc formátumban. A cím, szerző(k), tanszék/intézet a feltöltött fájlban is legyen feltüntetve!).

Előadások és részvételi szándék bejelentése: 2017. február 20.

Regisztráció
Előadások és részvételi szándék bejelentésének határideje: 2017. február 20.
A határidő után beérkezett előadások programba való bekerülését nem tudjuk garantálni.
Felhívjuk továbbá a jelentkezők figyelmét, hogy a szóbeli előadások számát (az időbeli korlátok miatt) 30 előadásban maximáljuk. Ezt meghaladó szóbeli előadás esetén a poszter szekcióba sorolásról egy szakmai bizottság dönt, melynek döntését az előadók kötelesek elfogadni.

A rendezvényre regisztrálni csak on-line, a http://www.isza.hu honlapon keresztül lehet, ahol a benyújtandó absztrakt formai követelménye is megtalálható. Ha bármilyen problémája adódik a jelentkezéssel, kérjük, keresse meg a szervezőket vagy a Magyar Geofizikusok Egyesülete Titkárságát (1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 4/401, tel/fax: (1) 201-9815).

Részvételi díjak
A számlák három tételt tartalmaznak az alábbiak szerint

A) Regisztrációs díj
B) Szállás továbbértékesítés (1 éjszaka)
C) Étkezés (1 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora)
D) Összesen

Hallgatók
A) 12 000 Ft
B) 8 000 Ft
C) 9 000 Ft
D) 29 000 Ft/fő
Kedvezményes díj nappali tagozatos diák és doktorandusz hallgatóknak.

Dolgozók
A) 23 000 Ft
B) 8 000 Ft
C) 9 000 Ft
D) 40 000 Ft/fő

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t. A számlát adózási okokból kell szétbontanunk.
A rendezvényen való részvételhez a teljes összeget ki kell fizetni.
A rendezvényen csak az előzetesen befizetett, regisztrált résztvevők vehetnek részt és tarthatnak előadást, helyszíni fizetést nem tudunk elfogadni.

Felhívjuk az MGE és az MFT azon előadást tartó egyetemista vagy doktorandusz tagjainak figyelmét, akiknek problémát jelent a részvételi díj kifizetése, hogy az MGE tagok, a Magyar Geofizikusok Egyesületének Elnökségéhez fordulhatnak támogatásért, melynek feltétele a legalább 1 éves Egyesületi tagság (az Egyesület vezetőségének döntése értelmében a SZJA 1%-ából származó bevételt az előadást tartó fiatalok részvételének elősegítésére kívánja felhasználni). Az MFT tagokat a Magyarhoni Földtani Társulat részesíti támogatásban, amelyet az on-line regisztráció során kell kérni. A támogatásra csak azon nappali tagozatos egyetemi hallgatók jogosultak, akik 2017-ben rendelkeznek aktív MFT tagsággal.

Kérjük, hogy amint megkapta az értesítést, hogy Önnek milyen összeget kell befizetni részvételi díjként (ez eltérő lehet, mivel a MGE, valamint az MFT tagjai hallgatóként kedvezményt kaphatnak) szíveskedjen átutalni az értesítésben szereplő összeget az alábbi bankszámla számra:
Kedvezményezett neve: Magyar Geofizikusok Egyesülete
Bankszámla száma: 10200830-32310195-00000000

Amint az összeg megérkezik a bankszámlára, Ön kap egy előleg számlát a befizetésről, majd a rendezvény után egy végszámlát állítunk ki. Kérjük a jelentkezéskor egyértelműen tüntesse fel, hogy kinek a nevére, címére kéri kiállítani a számlát.

A távolabbról érkezőknek lehetősége van március 30-án éjszakára szállást foglalni, de ezt a szállásköltséget (8000.- Ft, mely tartalmazza a következő napi reggelit és az idegenforgalmi adót) mindenkinek saját magának kell fizetnie, a részvételi díjon felül.

A rendezvényen a legjobb ifjú előadók értékes díjakat vehetnek át az említett kategóriákban, a felkért zsűri, a szponzorok és a közönség döntése alapján.

Az egyesületek által felajánlott díjakat csak egyesületi tagoknak van módunkban odaítélni.

Az Ifjú Szakemberek Ankétja szakmai továbbképzési célú rendezvénynek minősül. SZJ száma: 74.87.15.0.

Helyszín:
Kapos Hotel
7400 Kaposvár, Kossuth Tér
Telefon/Fax.:    +36–82–510–279
+36–82–510–398
E-mail: info@kaposhotel.hu

Érkezés autóval
Kapos Hotel Parkolóház GPS Koordinátái: 46 21. 25 92 N, 17 47. 15 36 E
A vendégek részére napi 1000 Ft/autó díjért zárt parkolóhelyet biztosítanak.
A parkolóházat a Kontrássy utca felől lehet megközelíteni.

Érkezés vasúttal vagy autóbusszal
A vasút állomás és az autóbusz pályaudvar egymás szomszédságában található. Innen kb. 10 perc sétával elérhető a Kapos Hotel.

2017. február 2., csütörtök

Petrik Attila doktori védése

Kedves Tanárok, Kollégák, Diákok és Barátok!

Szeretettel meghívlak titeket a doktori disszertációm nyilvános vitájára, amely a Bükk déli előterének kainozoos szerkezetalakulásáról szól.
A védés február 6.-án (hétfőn) 14.00-kor lesz a déli épület 0-803-as előadóban (Szabó József előadó).
A védés utáni fogadás pedig az Ásványtárban lesz.
A dolgozat az alábbi linkről letölthető:  Doktori Disszertáció_PetrikA
A tézisfüzet pedig az alábbi linkről érhető el:  Tézis_PetrikA

Várok mindenkit szeretettel!
Tisztelettel: Petrik Attila

2017. február 1., szerda

Fotó pályázat

The EAGE/EFG photo contest is now open for entries! The theme of the Photo Contest 2017 is Geoscientists at work
We invite all EAGE members and members of EFG’s national associations to submit their photos relating to the following five sub-categories until 1 March 2017:
-          Education & training
-          Landscapes & environment
-          Fieldwork
-          Energy
-          Women Geoscientists
You can submit a photo by e-mailing it in the original form to photocontest@houseofgeoscience.org. Only original files without modifications will be accepted. You can submit a maximum of 2 photos in total.
The photos shall be copyright free and must meet the following requirements:
-          Minimum 2560 x 1920 pixels
-          High resolution (300 dpi)
-          Please include the following information:
o   To which sub-category (see above) the photo belongs
o   Date and place the photo was taken
-          Each participant is invited to add 2-3 sentences describing the picture to explain exactly what his/her job is and what motivates him/her every day.
After the submission period all members will have the opportunity to cast their vote for the 12 best pictures online. Great prizes will be rewarded to the top 3 photographs that will be announced in October 2017.